GDPR

Bevezetés
Az Ainmar Kft. (a továbbiakban Adatkezelő), mint a manuálisterápia rendelő tulajdonosa és üzemeltetője az ügyfelek, páciensek és munkatársak személyes adatainak védelme iránt elkötelezett, fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az Adatkezelő adatai:
A szolgáltató neve: Ainmar Kft.
A szolgáltató székhelye: 1196. Budapest, Rákóczi utca 98.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ainmar.hu, info.manualisterapia@gmail.com
Cégjegyzékszám: 01-09-973168
Adószáma: 23597169-2-43
Telefonszáma: +3630 257 0071
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A tárhely szolgáltató neve, címe, elérhetősége: tarhely.com, 1132. Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@tarhely.com
Adatvédelmi felelős (DPO): Molnár Zoltán

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Értelmező rendelkezések
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Ügyfél: az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki igénybe veszi a vállalkozás vagy a Honlap szolgáltatásait és ennek érdekében megadja egy vagy több Személyes adatát.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett manualisterapia.hu internetes oldal és a manualisterapia Facebook oldal.
Szolgáltatások: az Adatkezelő által biztosított és üzemeltetett szolgáltatások, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Szolgáltatások biztosításához, ill. a Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódó – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak, Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek Adatkezelővel nem állnak együttműködésben, de az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, az ügyfelekről Személyes adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az ügyfelek azonosítására.
Tájékoztató: Az adatkezelő jelen Adatkezelési ás Adatvédelmi Tájékoztatója

Adatkezelési alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Az adatkezelés célja és alapjai
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.
Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és a Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az ott meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általa közölt Személyes adatai, illetve róla generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ügyfél a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezelő a megadott Személyes adatok valódiságát és hitelességét nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

16. életévét nem betöltött személy Személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Ügyfél az e-mail címének és egyéb adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. Ezzel kapcsolatban mindennemű felelősség azt az Ügyfelet terheli, aki az adatokat megadta.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre
Adatkezelő által folytatott adatkezelések elsődleges célja:

  • az Ügyfelek azonosítása
  • az Ügyfelekkel való kapcsolattartás
  • online tartalomszolgáltatás
  • Adatkezelő Szolgáltatásának népszerűsítése
  • Adatkezelő Szolgáltatásainak azonosítása
  • Ügyfelek által igénybe vett Szolgáltatások, a hirdetések testreszabásának elősegítése
  • Statisztikák, elemzések készítése
  • az Ügyfelek által generált tartalmak (pl. blog hozzászólás, Facebook bejegyzés) közzétételéhez felület biztosítása
  • az informatikai rendszer technikai, technológiai fejlesztése
  • Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Honlap
Az Adatkezelő időpontkérő űrlapja rögzíti az Ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét és az üzenetküldés időpontját az üzenet tartalmával. Az Adatkezelő ezeket az adatokat csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
A Honlapon lévő Blog bejegyzéshez csak Név és e-mail cím megadása után lehet megjegyzést fűzni, amit a Honlap adminisztrátora és moderátora ellenőriz. Cél nem az adatgyűjtés, hanem a rosszhiszemű és elárasztó üzenetek megszűrése.
Az energentlemanualtherapy Facebook oldalához és a nyilvános bejegyzésekhez csak a Facebook profillal rendelkező személy tud hozzászólni, véleményt és értékelést adni.
Az energentlemanualtherapy Google céges profiljához csak a Google profillal rendelkező személy tud véleményt és értékelést adni, információkat lekérni (pl. nyitvatartási időről, elérhetőségről, útvonaladatokról).
Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ügyfél számítógépén sütiket (ún. „cookie”) helyez el. Célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie használatát az Ügyfél képes tiltani a böngészőben vagy törölni a számítógépéről. A cookie alkalmazásának tiltásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adott oldal nem a legteljesebb felhasználói élményt és színvonalat nyújtja.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó rendszere a technikai folyamatok eredményeként rögzít.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. A mérés kiterjedhet a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató az Ügyfél beazonosítására alkalmas személyes adatait nem, csak a böngészéssel kapcsolatos adatokat rögzít és kezel.
Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe, melyekkel együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben tárolt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ügyfél saját döntése alapján a Facebook fiókjával követni kezdi az Adatkezelő honlapját vagy Facebook oldalát (pl. Követem, Kedvelem), az Adatkezelő az Ügyfél következő Személyes adataihoz fér hozzá: Facebook Profilnév, Profilkép, Nyilvános adatok.
Adatkezelő a Facebook és Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes azonosítók és hasonló technológiák segítségével gyűjthetnek vagy kaphatnak Adatkezelő honlapjáról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési – kiértékelési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve célzott hirdetések célba juttatását teszik lehetővé. Az így célzott hirdetések a Facebook és Google saját vagy általa kezelt további weboldalakon jelenhet meg. További információ a Google és Facebook adatvédelmiirányelveiről a szolgáltatók weboldalán olvasható. A pontos elérési útvonalat itt nem rögzítjük, mert a szolgáltató jogosult az elérési útvonalat egyoldalúan és értesítés nélkül megváltoztatni, amit ez a dokumentum nem tud lekövetni.
Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt, belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak az Ügyfél számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. regisztrációs név, email cím, IP cím) átadásra kerülhetnek az Adatfeldolgozó, vagy az Adatkezelő részére. A Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, tárolják és kezelik.

Szolgáltató Adatfeldolgozók adatai
Google Analytics, AdWords, levelezési és felhőtárhely szolgáltatások kezelője: Google Inc.; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
Facebook oldal és Hirdetés kezelője: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin2 Ireland.

Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő az adatok megfelelő őrzési időszaka meghatározásához figyelembe veszi a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a feldolgozás célját, azokat az időszakokat, melyek során a Személyes adatokat meg kell őriznie annak érdekében, hogy megfeleljen a szakmai és jogi kötelezettségeinek (foglalkozni tudjon az Ügyfél állapotának előrehaladásáról, előzményeiről, panaszok és megkeresésekkel, valamint meg tudja védeni törvényes jogait).
Ügyfél által küldött email, Messenger üzenet, sms esetében az Adatkezelő az email címet Adatkezelő jogos érdekeinek fennállásáig kezeli.
Ügyfél által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél Személyes adatainak törlését nem kéri – a törvényben kötelezett tárolás az Adatkezelőnek továbbra is biztosítani kell, de semmilyen módon azt nem használhatja fel.

Adatvédelmi incidens
Az Adatkezelő kötelezően követendő incidenskezelési rendet követel meg saját magától és IT partnereitől, mely minden egyes incidens esetén a megadott rend szerint dokumentáltan rögzíti az eseményeket és az azokra adott válaszokat. Ha az Adatkezelő tudomására jut az adatbiztonság bármilyen olyan megsértése, amelynek következtében véletlenül vagy jogszerűtlenül megsemmisítették, módosították, illetéktelenül nyilvánosságra hozták vagy elérték a kezelésünkben lévő személyes adatokat, vagy ilyen adatok elvesztek, akkor az Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett, kivizsgálja az incidenst és a részletesen tájékoztatja az érintettet, valamint megteszi a megfelelő lépéseket az incidens hatásának csökkentése és a belőle származó kár minimalizálása érdekében. Az érintett felelős annak biztosításáért, hogy az értesítések megküldése érdekében pontos kapcsolattartási adatokat adjon meg. Valamennyi érintett és ügyfél köteles azonnal értesíteni az Adatkezelőt a fiókjaival vagy azonosítási adataival történt lehetséges visszaélésről, illetve az általa használt rendszerekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen Adatvédelmi incidensről.

Az érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő 1. pontban szereplő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Cookie = Süti
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a felhasználói élmény fokozásának érdekében a honlapon sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

A cookie kisebb adatállomány, mely a weboldal látogatójának számítógépén helyeződik el, és a rá vonatkozó információkat, illetve a felhasználó által rögzített beállításokat tartalmazza. A cookie-k használatából eredő személyes információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek.

A weboldal tulajdonosa, az Ainmar Kft. azért hozta létre adatvédelmi és titoktartási rendelkezéseit, hogy biztosítsa a weboldal látogatóit adataik biztonságos és diszkrét kezeléséről. A cél az ügyfelek biztosítása arról, hogy az általuk megadott adatok nálunk teljes biztonságban vannak, és azokat szigorúan diszkréten kezeljük. Ez a rendelkezés pontosan jellemzi a weboldal információgyűjtési gyakorlatát.

A weboldal üzemeltetője továbbá tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. Az ELÉRHETŐSÉG menüpont alatt lévő e-mail küldő adatlapban megadott információkat tiszteletben tartja, harmadik fél számára ki nem szolgáltatja.